Regulamin Systemu Zamówień Sklepu Internetowego  sklepsBiznes.pl/sklep/

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Klienta z Systemu Zamówień oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów dotyczących Produktów za pośrednictwem Systemu Zamówień przez SOFTINTEGRATION Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krośnie, 38-400 przy ul. Armii Krajowej 3. NIP: 684-24-98-908, REGON: 180223312, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279598, zwaną dalej Sprzedawcą.
  2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
  3. Regulamin nie określa zasad korzystania z Produktów, ani zasad świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę nieobjętych postanowieniami Regulaminu, w szczególności dostępu i korzystania z systemu pomocy i wsparcia Produktów.
  4. Oferta cenowa w Systemie Zamówień Sklepu Internetowego dotyczy wyłącznie nowych klientów. Dotychczasowi użytkownicy programu sBiznes chcący rozszerzyć już użytkowaną licencję powinni skontaktować się z dotychczasowym dostawcą, biurem handlowym producenta lub partnerem handlowym SOFTINTEGRATION Sp. z o.o.
 2. Definicje
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
  2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  3. Infolinia – oznacza numer telefonu +48 509 967 124 / +48 134 363 717 / +48 134 364 002, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji związanej z zawartą umową sprzedaży.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który zawiera Umowę Produktową w celu uzyskania Produktu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie ze szczegółowymi warunkami licencyjnymi Produktu.
  5. Klucz Licencyjny – kod aktywacyjny zabezpieczający oprogramowanie.
  6. Licencja – dokument określający warunki na jakich Klient (licencjobiorca) jest uprawniony do korzystania z Produktu.
  7. Produkt – oferowane przez Sprzedawcę oprogramowanie o treści, funkcjonalności i wymaganiach wybranych przez Klienta na etapie składania Zamówienia, dostępne w postaci elektronicznej – do pobrania ze strony internetowej Sprzedawcy oraz klucz licencyjny dostarczony na wskazany adres poczty elektronicznej klienta.
  8. Reklamacja – oświadczenie Klienta, zawierające zastrzeżenia co do Usług.
  9. Sklep Internetowy, System Zamówień – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia, dostępna pod adresem: https://sklepsbiznes.pl/sklep/
  10. Umowa Produktowa – umowa, na mocy której Sprzedawca, w zamian za uiszczoną przez Klienta opłatę zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt.
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Produktowej, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. Zamówienie stanowi złożoną przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Produktowej.
 3. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
  1. Do korzystania z Systemu Zamówień wymagane jest posiadanie:
   1.  urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge w wersjach wydanych nie wcześniej niż w 2020 r. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript, a w celu rejestracji Konta Klienta, składania Zamówień,
   2. aktywnego konta poczty elektronicznej w celu otrzymywania Licencji, Klucza Licencyjnego oraz dokumentu sprzedaży lub dokumentu pro-forma,
   3. numeru identyfikacji podatkowej – NIP, W przypadku braku NIP należy skontaktować się z biurem handlowym sprzedawcy.
  2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  6. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów, z usług których korzysta Klient.
 4. Usługi i ich zakres
  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   1. Przeglądanie treści zamieszczonych w Systemie Zamówień Sklepu;
   2. Składanie zamówień;
   3. Możliwość kontaktu za Sprzedawcą.
 5. Warunki korzystania z Systemu Zamówień Sklepu Internetowego
  1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać dane,  o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia złożenia zmówienia.
  2. Ceny oferowanych w sklepie Produktów:
   1. określane są w złotych polskich (zł/PLN);
   2. określane są jako ceny netto oraz brutto;
   3. nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem;
   4. nie zawierają ewentualnych rabatów, promocji, kosztów instalacji, kosztów wdrożenia, szkoleń oraz innych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem Produktu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie, przy czym zmiana cen Produktów nie odnosi skutku w stosunku do Zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany ceny Produktów.
  4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji Produktów, których warunki każdorazowo zostaną opublikowane na stronach internetowych Sprzedawcy.
  5. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
  6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca łączną cenę brutto podawana jest najpóźniej z chwilą przesłania Klientowi faktury pro-forma z wyjątkiem jeżeli płatność nie została uregulowana wcześniej.
  7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy Produktowej, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą być dokonywane jedynie  przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta.
  8.  Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
   1. Klient podał nieprawdziwe dane lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia;
   2.  Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana;
   3. Wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
   4. Korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste;
   5. Dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. Składanie zmówień i realizacja Umowy Produktowej
  1. Zamówienie przez Klienta oznacza złożenie przez Sprzedawcę oferty zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy Produktowej objętego Zamówieniem Produktu lub Produktów.
  2. W chwili skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia, Klientowi zostanie przesłane potwierdzenie złożenia Zamówienia, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
  3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przeprowadzi weryfikację Zamówienia pod kątem jego prawidłowości oraz możliwości realizacji. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie przez Klienta przedpłaty ceny wybranych Produktów.
  4.  Po przeprowadzeniu weryfikacji Zamówienia, Klient otrzyma, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (przy czym potwierdzenie Zamówienia może zostać poprzedzone skierowaniem przez Sprzedawcę dodatkowego pytania lub pytań do Klienta) oraz fakturę Pro Forma w postaci elektronicznej (PDF) w przypadku jeżeli zapłata nie została uregulowana wcześniej.
 7. Płatności
  1. Termin zapłaty za  Produkty objęte Zamówieniem wynosi max. 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  2. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie.
  3.  Brak zapłaty zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia
  4.  Zapłata za  Produkty objęte Zamówieniem odbywa się w jeden z następujących sposobów:
   1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   2. za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną eService;
   3. za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną Przelewy24.
 8. Dostarczenie Produktów
  1. dostarczenie Produktów niezapisanych na nośnikach fizycznych następuje drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę dokonaniu zapłaty.
  2. Sprzedawca wykonuje dostarczenie Produktu, o którym mowa powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym poprzez przekazanie na adres e-mail linku do strony, z której można pobrać Produkt) oraz Licencję (PDF)  i Klucz Licencyjny w postaci cyfrowej.
  3. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w majątku Klienta w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Produktów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedawcę.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług
  1. Klient może składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Sprzedawcę Usług, w szczególności nieprawidłowego działania Systemu Zamówień Sklepu Internetowego.
  2. Reklamacje w sprawach Usług należy składać:
   1. pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu;
   2. za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: info@softin.pl Regulaminu.
  3. Klient zobowiązany jest zgłosić Reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia usterki. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy. Wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie mogą nie być uznane przez Sprzedawcę.
  4. W zgłoszeniu Reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:
   1. swoje imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. rodzaj, datę i opis usterki, której dotyczy Reklamacja.
   4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia.
   5. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres e-mail wskazany w Reklamacji.
 10. Zasady korzystania z Produktów
  1. Zasady licencjonowania Produktów (z wyłączeniem Usługi udostępnienia oprogramowania) określone są w warunkach licencyjnych dostępnych w Produktach oraz pod adresem https://softin.pl/doc/umowa-licencyjna.pdf . W przypadku Usługi udostępnienia oprogramowania warunki licencyjne określone są w Regulaminach świadczenia tych usług.
  2. Zasady korzystania z Produktów określone są na stronie danego Produktu w Systemie Zamówień oraz w dokumentacji stanowiącej część Produktu zamieszczonej na stronie internetowej https://softin.pl/
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Przedstawiciel Klienta (reprezentujący Klienta) i akceptujący w jego imieniu niniejszy Regulamin oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. Klauzuli Informacyjnej dla reprezentantów i przedstawicieli (osób kontaktowych) oraz zobowiązuje się do poinformowania zatrudnionych przez siebie osób o konieczności przekazania drugiej Stronie tj. SOFTINTEGRATION Sp. Z o.o. ich danych osobowych na potrzeby wykonania Regulaminu, realizacji jego postanowień, kontaktu w związku z jego wykonywaniem, w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z przepisami RODO.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonuje w Sklepie zakupu programów i/lub usług w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy zakupu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego i zwrócić zakupiony program i/lub usługę w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy i wskazanych poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu ustawowym lub w dowolnej formie zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby albo adres e-mailowy Sprzedającego: biuro@softin.pl.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy na zakup programu i/lub usługi zawartej na odległość i zwrot nie przysługują Klientowi w przypadkach wymienionych w przepisach ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy:
   1. sprzedający za zgodą Klienta wykonał w pełni usługę, zaś Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy i/lub
   2. Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z programu i/lub usługi dostarczanej w postaci cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na zakup takiego programu i/lub usługi oraz został poinformowany przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Klucza Licencyjnego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający zwraca Klientowi opłatę uiszczoną z tytułu zakupu programu i/lub usługi.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Aktualny Regulamin jest każdorazowo udostępniony w Systemie Zamówień Sklepu Internetowego.
  2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz składania i realizacji Zamówień jest prawo polskie.
  3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.
  4. Spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 16-02-2024.